Glade børn

Glostrup kommune skal forpligte sig til at sørge for et ordentligt børne- og ungdomsliv. I Enhedslisten ønsker vi en kommune, der satser på glade børn. Det får man bl.a. ved at have kvalificerede pædagoger og ordentlige normeringer i daginstitutionerne og SFO’erne. Der skal være reelle minimumsnormeringer, så der altid er uddannede voksne til stede, som kan være på børnene hele tiden.

Daginstitutioner
Glostrup kommune skal forpligte sig til at sørge for et ordentligt børne- og ungdomsliv. I Enhedslisten ønsker vi en kommune, der satser på glade børn. Det får man ved at have kvalificerede pædagoger og ordentlige normeringer i institutionerne.

Inklusion på børne-/ungeområdet må aldrig blive en spareøvelse, og derfor ønsker Enhedslisten et støttekorps, som kan supervisere alle involverede parter. Konkret arbejder vi fortsat for:

 • 3/6/9- normeringer i dagtilbuddene: 3 børn pr. voksen i vuggestuen, 6 børn pr. voksen i
  børnehaven og 9 børn pr. voksen i SFO. Det skal være voksne, der er til stede og kun er på
  børnene.
 • Økologisk mad i institutionerne, mindre kød, flere lokale produkter.
 • Mere frihed til den enkelte institution.
 • Mere frihed til børnene til selv at udfolde sig.

Folkeskolen
Enhedslisten ser skolen som det gode mødested for alle børn uanset det sociale udgangspunkt. Vi
mener derfor, at folkeskolen i videst muligt omfang skal kunne rumme alle børn. En fælles
folkeskole er et vigtigt fundament for et demokratisk samfund og skal derfor indrettes således, at
forældre med enhver social og etnisk baggrund roligt kan sende deres børn i den nærmeste
folkeskole.

Enhedslisten Glostrup vil arbejde for:

 • En folkeskole, der prioriterer elevernes læring og trivsel og medinddragelse i og opdragelse til
  demokrati.
 • At eleverne min. får det vejledende timeantal.
 • Klassekvotienter på max. 24 elever, der sikrer tid til den enkelte elev.
 • Nej til heldagsskole.
 • Genindførelse af modersmålsundervisning.
 • En folkeskole, der sikrer undervisernes pædagogiske og faglige niveau gennem kvalificeret efter-
  og videreuddannelse.
 • En demokratisk folkeskole, der i videst muligt omfang medinddrager alle skolens deltagere i
  beslutningsprocesserne (elever, lærere, pædagoger, ledelse, forældre, teknisk-administrativt
  personale mm).
 • At arbejdet med inklusion af børn med særlige behov skal være et langsigtet udviklingsarbejde,
  der kun gennemføres, så længe det er til barnets bedste. Pædagoger, lærere og øvrige
  fagpersoner sikres den nødvendige efteruddannelse, faglige rådgivningsteams og vidensdeling.
 • Undervisning af børn med særlige behov hjemtages kun, hvis kommunen har et relevant og
  tilsvarende tilbud.

Unge: Fritidsaktiviteter, ungdomsuddannelse og –boliger.
Vi skal bidrage til det gode ungdomsliv, der sikrer en god start på voksenlivet. Det uorganiserede
ungdomsliv skal tænkes med, så de unge får deres eget værested eller andet. De skal mødes i
øjenhøjde og tilbydes hjælp til at etablere deres eget netværk.

Konkret arbejder vi for:

 • Alle skal have ret til en ungdomsuddannelse, og ungdomsvejledningen skal styrkes.
 • At der ved kommunale arbejder stilles krav om praktikpladser til unge.
 • Gode, billige ungdoms- og studieboliger.
 • De unge skal have kommunale faciliteter stillet til rådighed, uden de behøver være med
  organiserede foreninger.

 

 

 Læs mere om hvordan vi vil byudvikle Glostrup.