Grøn by

Et sundt og rent miljø Der skal sikres mod forurening af luft, vand og jord. Det gælder røg og lugtgener fra industri, og det gælder om at sikre grundvandet mod forurening fra olie, kemikalier og fra gamle affaldsdepoter. Der skal mindst muligt regnvand i kloakkerne og på kommunens ejendomme skal det anvendes til toiletskyl. Parkerne skal forbeholdes borgerne. Der skal plantes frugttræer langs veje og skovkanter.

Energirenovering
Enhedslisten ønsker omstilling til et fossilfrit energisamfund for at mindske forureningen og nedbringe CO2 udslippet. Derfor skal vi fortsætte investeringerne i energirenovering af kommunale bygninger.

Kommunal produktion – omstilling til bæredygtig produktion

Enhedslisten vil gerne have kommunal produktion. Kommunens arealer beplantes i videst mulig udstrækning med frugttræer og bærbuske der kan indgå i lokal fødevareproduktion. Kommunen igangsætter og stiller lokaler til rådighed for distribution af madvarer med udløbet holdbarhed for at undgå madspild, samt en indkøbsforening der distribuerer økologiske og lokalproducerede varer.

Glostrup en cykelby

Glostrup skal være Danmarks bedste cykelby og derfor skal vi gå forrest i etableringen af supercykelstier. Vedligeholdelsen og snerydningen af cykelstier skal prioriteres højere og så skal der sikres ordentlig cykelparkering i forbindelse med skift til bus, tog og letbane.

Offentlig transport

Enhedslisten i Glostrup mener, at det skal være nemt og billigt at benytte offentlig transport, derfor skal der sikres ordentlige forbindelser for alle byens borgere, også uden for myldretid og i nattetimerne, vi skal derfor arbejde på at få etableret en A-buslinje igennem Hvissinge.