Miljø

Vi mener, at en ny og ansvarlig politik er nødvendig, hvis vi skal beskytte klima og miljø. Der skal arbejdes for bevarelse af kommunens grønne områder og sikring af natur og biodiversitet. Enhedslisten vil arbejde for, at kravet om cirkulært byggeri indføres i alle nye lokalplaner og ved nybyggeri og renovering af kommunens ejendomme.

Det cirkulære samfund
Vi mener, at en ny og ansvarlig politik er nødvendig, hvis vi skal beskytte klima og miljø. Der skal arbejdes for bevarelse af kommunens grønne områder og sikring af natur og biodiversitet.

Endvidere skal der udvikles og indføres produktionsmetoder, der gennem en bæredygtig ressourceudnyttelse fremstiller produkter, der hverken under fremstillingsprocessen, under benyttelsen af produktet eller ved bortskaffelse bidrager til miljøproblemerne. Det er en definition af det, vi kalder for økologisk produktion.

Endvidere vil Enhedslisten, at kommunen udarbejder en strategi for cirkulær økonomi.
Cirkulær økonomi handler om at få mest mulig værdi ud af produkter og materialer, forlænge
produkternes levetid, genbruge mest muligt og undgå affald og om at bevare værdien i ressourcerne
længere, herunder at spare på energien og omstille til vedvarende energi.

Enhedslisten vil arbejde for:

Klimasikring:

 • Lokal vandforsyning miljøsikres.
 • Regnvand skal til grundvandet, og regnvand fra tage udnyttes til toiletskyl.
 • Tilsyn med kemikalie- og affaldsdepoter skærpes.
 • Investeringer i solcelleanlæg, jordvarme, isolering af bygninger og intelligente styringssystemer.
 • 0-energihuse i sunde, genanvendelige materialer.

Affaldsbehandling:
Sortering af industriaffald skal sikres.
Genbrugspladsen udbygges med en afdeling til adskillelse og sikring af ædelmetaller og sjældne
metaller i elektronisk affald til genanvendelse og salg.

Cirkulært byggeri:
Nye byggekomponenter udformes af miljørigtige materialer og samles, så de på ethvert tidspunkt
kan adskilles igen, når bygningerne er udtjente, så komponenterne kan genbruges i nyt byggeri.
Enhedslisten vil arbejde for, at kravet om cirkulært byggeri indføres i alle nye lokalplaner og ved
nybyggeri og renovering af kommunens ejendomme.

Energirenovering:
Enhedslisten ønsker omstilling til et fossilfrit energisamfund for at mindske forureningen og
nedbringe CO 2- udslippet. Der er brug for lokale initiativer vedrørende energirenovering af
kommunale bygninger og almennyttige boliger.
Energirenoveringer skal gennemføres med tanke for, at alle har ret til en god bolig, der er til at
betale. Således må kommunen sikre, at ingen må gå fra hus og hjem på grund af
energirenoveringer.

Kommunal produktion – omstilling til bæredygtig produktion
I Enhedslisten Glostrup vil vi gerne have kommunal produktion, dels fordi vi har brug for
arbejdspladser til byens borgere, dels fordi en omstilling til bæredygtig udvikling er nødvendig af
hensyn til klima og miljø.
Konkret foreslår vi:

 • At kommunen opretter produktion af økologisk frugt og grønt til skoler, plejehjem og
  daginstitutioner.
 • At kommunens arealer beplantes i videst mulig udstrækning med frugttræer, bærbuske og
  andet, der kan indgå i lokal fødevareproduktion.
 • At der udlægges større arealer, der af hensyn til naturpleje benyttes til husdyrhold, og at
  overskudskød derfra kan indgå i en lokal fødevareproduktion.
 • At kommunen igangsætter og stiller lokaler til rådighed for distribution af madvarer med
  udløbet holdbarhed for at undgå madspild samt en indkøbsforening, der distribuerer økologiske
  og lokalproducerede varer.
 • At kommunen styrker afholdelse af de grønne dage.
 • At der etableres de nyttehaver til kommunens borgere, der er behov for.
 • Et værksted til reparation og istandsættelse af kasserede møbler mm. under Genbrugsstationen.

 

 

 Læs mere om hvordan vi vil byudvikle Glostrup.