Kommunalpolitiskprogram 2022 – 2025

Glostrup er en dejlig kommune, som på mange måder fungerer udmærket. Fundamentet er i
orden, og der er mange muligheder for at gøre det endnu bedre.
Her er Enhedslistens bud på, hvordan Glostrup bliver en god kommune for alle.

Åbenhed, borgerinddragelse, mere demokrati.
Socialisme handler først og fremmest om en udvidelse af demokratiet. Det mener vi også skal ske i
Glostrup. Vi skal have mere demokrati, og alle vi almindelige mennesker skal have den fulde
indflydelse på vores tilværelse. Det betyder, at borgernes interesser går forud for
markedskræfterne og de store virksomheder.
Konkret foreslår vi:
– At alle beslutninger i kommunen træffes i størst mulig åbenhed. Vigtige kommunale
beslutninger, der har konsekvenser for borgerne, skal træffes for åbne døre.
– At alle kommunens bygninger gøres mere tilgængelige for foreninger og grupper af borgere.
– At Glostrup kommune vedtager en udvidet ytringsfrihed for sine ansatte.

For offentligt arbejde, som udføres af private virksomheder, skal det sikres, at hoved- og
underentreprenører arbejder efter danske overenskomster, miljø- og sikkerhedsbestemmelser,
og at der indarbejdes sociale klausuler og kædeansvar i alle kommunens kontrakter.
Derfor arbejder vi for:
– At al udlicitering stoppes.
– At alle udliciterede opgaver hjemtages.
– At kommunens brug af konsulenter gennemgås kritisk og begrænses mest muligt.
– At dele kommunens arbejdsopgaver ned i små enheder, så der ikke behøves at lave EU-udbud.
– At lokalplaner udarbejdes ud fra borgernes interesser.

Borgerne skal mødes med tillid og uvildig rådgivning, når man kontakter kommunen. Kontrol og
overvågning af borgerne skal erstattes af klare regler og vejledning. Brugerbestyrelser, foreninger
og bevægelser skal inddrages mest muligt i beslutningsprocesserne.
Konkret foreslår vi:
– At kommunens borgerrådgivning styrkes, og at kendskabet til vedkommendes arbejde udbredes.
– At kommunen skal tilbyde alle borgere uvildig økonomi- og gældsrådgivning.
– At effektive selvbetjeningsløsninger på nettet fortsat suppleres med mulighed for personlig
kontakt og vejledning.

Vi vil bruge Glostrups politiske styrke til at påvirke den demokratiske udvikling, også udenfor
kommunegrænsen. Dels ved eksemplets magt, hvor vi f.eks. kan vise, at en anden politik kan lade
sig gøre og derved inspirere andre kommuner.
Konkret foreslår vi:
– At kommunen gennem Kommunernes Landsforening arbejder aktivt for en ny kommuneaftale,
der giver kommunen mere frihed til at råde over kommunens egne penge, så vi løfter velfærden
og giver bedre arbejdsmiljø for kommunens ansatte.
– At kommunen skal støtte og påvirke debatten i Folketinget om bl.a. velfærdsspørgsmål ved at
støtte eller tage initiativ til at mobilisere for en anden politik, f.eks. i form af demonstrationer,
deputationer i Folketinget, debatindlæg i dagspressen mv.

Miljø og Klima
Det cirkulære samfund
Vi mener, at en ny og ansvarlig politik er nødvendig, hvis vi skal beskytte klima og miljø. Der skal
arbejdes for bevarelse af kommunens grønne områder og sikring af natur og biodiversitet. Endvidere
skal der udvikles og indføres produktionsmetoder, der gennem en bæredygtig ressourceudnyttelse
fremstiller produkter, der hverken under fremstillingsprocessen, under benyttelsen af produktet
eller ved bortskaffelse bidrager til miljøproblemerne. Det er en definition af det, vi kalder for
økologisk produktion.

Endvidere vil Enhedslisten, at kommunen udarbejder en strategi for cirkulær økonomi.
Cirkulær økonomi handler om at få mest mulig værdi ud af produkter og materialer, forlænge
produkternes levetid, genbruge mest muligt og undgå affald og om at bevare værdien i ressourcerne
længere, herunder at spare på energien og omstille til vedvarende energi.

Enhedslisten vil arbejde for:

Klimasikring:
– Lokal vandforsyning miljøsikres.
– Regnvand skal til grundvandet, og regnvand fra tage udnyttes til toiletskyl.
– Tilsyn med kemikalie- og affaldsdepoter skærpes.
– Investeringer i solcelleanlæg, jordvarme, isolering af bygninger og intelligente styringssystemer.
– 0-energihuse i sunde, genanvendelige materialer.

Affaldsbehandling:
Sortering af industriaffald skal sikres.
Genbrugspladsen udbygges med en afdeling til adskillelse og sikring af ædelmetaller og sjældne
metaller i elektronisk affald til genanvendelse og salg.

Cirkulært byggeri:
Nye byggekomponenter udformes af miljørigtige materialer og samles, så de på ethvert tidspunkt
kan adskilles igen, når bygningerne er udtjente, så komponenterne kan genbruges i nyt byggeri.
Enhedslisten vil arbejde for, at kravet om cirkulært byggeri indføres i alle nye lokalplaner og ved
nybyggeri og renovering af kommunens ejendomme.

Energirenovering:
Enhedslisten ønsker omstilling til et fossilfrit energisamfund for at mindske forureningen og
nedbringe CO 2- udslippet. Der er brug for lokale initiativer vedrørende energirenovering af
kommunale bygninger og almennyttige boliger.
Energirenoveringer skal gennemføres med tanke for, at alle har ret til en god bolig, der er til at
betale. Således må kommunen sikre, at ingen må gå fra hus og hjem på grund af
energirenoveringer.

Kommunal produktion – omstilling til bæredygtig produktion
I Enhedslisten Glostrup vil vi gerne have kommunal produktion, dels fordi vi har brug for
arbejdspladser til byens borgere, dels fordi en omstilling til bæredygtig udvikling er nødvendig af
hensyn til klima og miljø.
Konkret foreslår vi:
– At kommunen opretter produktion af økologisk frugt og grønt til skoler, plejehjem og
daginstitutioner.
– At kommunens arealer beplantes i videst mulig udstrækning med frugttræer, bærbuske og
andet, der kan indgå i lokal fødevareproduktion.
– At der udlægges større arealer, der af hensyn til naturpleje benyttes til husdyrhold, og at
overskudskød derfra kan indgå i en lokal fødevareproduktion.
– At kommunen igangsætter og stiller lokaler til rådighed for distribution af madvarer med
udløbet holdbarhed for at undgå madspild samt en indkøbsforening, der distribuerer økologiske
og lokalproducerede varer.
– At kommunen styrker afholdelse af de grønne dage.
– At der etableres de nyttehaver til kommunens borgere, der er behov for.
– Et værksted til reparation og istandsættelse af kasserede møbler mm. under Genbrugsstationen.

Byudvikling, en grøn lokalplan
Byudvikling for borgerne – ikke for spekulanterne
Vores bolig – vores hjem.
Boligen er der, vi opholder os mest, og den skaber den fysiske ramme om vores liv og præger vores
livsudfoldelse og skal sikre vores børn en tryg opvækst, hvor de kan gro og lære.
Derfor skal vi alle have let adgang til grønne uderum, hvor vi kan trives og udfolde os.
Det sker bedst i en tæt-lav by med gode grønne udearealer, som vi har nu, og Enhedslisten vil
arbejde for, at vi fastholder byens udseende og ikke får en masse højt, massivt betonbyggeri til
gavn for byggespekulanternes dybe lommer, men ikke for borgernes trivsel.

I den videre udvikling af Glostrup vil Enhedslisten arbejde for:
– At borgerne inddrages i udformning og planlægning.
– Mere alment byggeri, ældreboliger og boliger til udsatte (handicappede, psykisk syge, hjemløse)
– Mindst 25 % af privat byggeri skal være alment byggeri.
– At nye bygninger bliver tæt-lavt byggeri med grønne udearealer.
– Banegårdstorvet omdannes til et mindre torv, kun med gennemkørende busser.
– Gågade fra Banegårdstorvet til Glostrup torv langs Glostrup Centret.
– Den centrale bymidte gøres bilfri.
– Naturen ind i boligområderne.
– At nyt byggeri i bymidten skal være i harmoni med det nuværende, så det pæne præg bevares.

Mindre bil
Vi hilser den kommende letbane meget velkommen, da vi håber, at flere bilister fremover vil
benytte letbanen i stedet for at tage bilen.
Skiftende regeringers mangelfulde prioritering af miljø og klima til fordel for privatbilismen sætter
dagligt spor i Glostrup, der efterhånden er omringet af motorveje og store indfaldsveje. Dette giver
støj- og luftgener samt trængsel. Enhedslisten Glostrup synes stadig, at forslaget om en miljøring
om København skal gennemføres.

Enhedslisten foreslår:
– At støtte kommunalt ansattes brug af bæredygtig transport.
– At offentlige pladser friholdes for parkering.
– P-pladser uden for den egentlige bymidte.
– At kommunen sikrer, at biler og lastbiler ikke parkerer på fortov og cykelsti.
– At bilernes tilladte hastighed sættes ned til 50 km/t på de store veje og 40 km/t på alle andre
veje.
– At kommunen stiller arealer til rådighed til etablering af el-ladestandere.

Velfærd for alle:
Enhedslisten vil altid mennesket først. Individet skal have det godt hele livet og ikke udelukkes fra
fællesskabet. Vi skal inkludere i stedet for at ekskludere. Vi skal forebygge tidligt i stedet for at
anbringe, og unge skal have gode muligheder for og hjælp til at tage sig en uddannelse. Glostrup
skal være den kommune, som er bedst til at bryde den sociale og kulturelle arv, ligesom de ældre
skal have en tryg alderdom med tilstrækkelig personlig hjælp og kvalificerede sociale tilbud. Der
skal være relevante botilbud også for ældre ægtepar, hvor den ene er plejekrævende. Endvidere
skal der være anstændige arbejdsvilkår i plejesektoren, så personalet beskyttes mod stress og
nedslidning.

Børn: Det frie Børneliv
Daginstitutioner
Glostrup kommune skal forpligte sig til at sørge for et ordentligt børne- og ungdomsliv. I
Enhedslisten ønsker vi en kommune, der satser på glade børn. Det får man ved at have kvalificerede
pædagoger og ordentlige normeringer i institutionerne. Inklusion på børne-/ungeområdet må aldrig
blive en spareøvelse, og derfor ønsker Enhedslisten et støttekorps, som kan supervisere alle
involverede parter.
Konkret arbejder vi fortsat for:
– 3/6/9- normeringer i dagtilbuddene: 3 børn pr. voksen i vuggestuen, 6 børn pr. voksen i
børnehaven og 9 børn pr. voksen i SFO. Det skal være voksne, der er til stede og kun er på
børnene.
– Økologisk mad i institutionerne, mindre kød, flere lokale produkter.
– Mere frihed til den enkelte institution.
– Mere frihed til børnene til selv at udfolde sig.

Folkeskolen
Enhedslisten ser skolen som det gode mødested for alle børn uanset det sociale udgangspunkt. Vi
mener derfor, at folkeskolen i videst muligt omfang skal kunne rumme alle børn. En fælles
folkeskole er et vigtigt fundament for et demokratisk samfund og skal derfor indrettes således, at
forældre med enhver social og etnisk baggrund roligt kan sende deres børn i den nærmeste
folkeskole.

Enhedslisten Glostrup vil arbejde for:
– En folkeskole, der prioriterer elevernes læring og trivsel og medinddragelse i og opdragelse til
demokrati.
– At eleverne min. får det vejledende timeantal.
– Klassekvotienter på max. 24 elever, der sikrer tid til den enkelte elev.
– Nej til heldagsskole.
– Genindførelse af modersmålsundervisning.
– En folkeskole, der sikrer undervisernes pædagogiske og faglige niveau gennem kvalificeret efter-
og videreuddannelse.
– En demokratisk folkeskole, der i videst muligt omfang medinddrager alle skolens deltagere i
beslutningsprocesserne (elever, lærere, pædagoger, ledelse, forældre, teknisk-administrativt
personale mm).
– At arbejdet med inklusion af børn med særlige behov skal være et langsigtet udviklingsarbejde,
der kun gennemføres, så længe det er til barnets bedste. Pædagoger, lærere og øvrige
fagpersoner sikres den nødvendige efteruddannelse, faglige rådgivningsteams og vidensdeling.
– Undervisning af børn med særlige behov hjemtages kun, hvis kommunen har et relevant og
tilsvarende tilbud.

Unge: Fritidsaktiviteter, ungdomsuddannelse og –boliger.
Vi skal bidrage til det gode ungdomsliv, der sikrer en god start på voksenlivet. Det uorganiserede
ungdomsliv skal tænkes med, så de unge får deres eget værested eller andet. De skal mødes i
øjenhøjde og tilbydes hjælp til at etablere deres eget netværk.

Konkret arbejder vi for:
– Alle skal have ret til en ungdomsuddannelse, og ungdomsvejledningen skal styrkes.
– At der ved kommunale arbejder stilles krav om praktikpladser til unge.
– Gode, billige ungdoms- og studieboliger.
– De unge skal have kommunale faciliteter stillet til rådighed, uden de behøver være med
organiserede foreninger.

Ældre: Flere varme hænder

Vores ældre medborgere har ret til en ordentlig og tryg alderdom, det har de fortjent. Mobile ældre
skal tilbydes dagtilbud med gode transportmuligheder og tilbydes gode ældreboliger. Personalet i
hjemmeplejen og på kommunes plejehjem skal have tid til at yde en god og omsorgsfuld service
over for de ældre medborgere, og der skal være tid til at snakke med den ældre.
Konkret arbejder vi for:
– Flere varme hænder i ældreplejen.
– Sikring af, at ældre trygt kan komme til og fra dagtilbud.
– Gode og billige ældreboliger.
– Relevante botilbud også for ældre ægtepar, hvor den ene er plejekrævende.
– Anstændige arbejdsvilkår i plejesektoren med videst mulig medbestemmelse, så personalet
beskyttes mod stress og nedslidning.

Borgere med fysiske og psykiske udfordringer
Glostrup skal gå foran ved at sikre bedre forhold og vejledning for børn og voksne med særlige
udfordringer. et rummeligt arbejdsmarked, hvor der er plads til alle
mennesker.
Konkret arbejder vi for:
– At der kommer flere handicapvenlige boliger/skæve boliger.
– At forholdene for psykisk syge forbedres/fornyes.
– At der indarbejdes sociale klausuler i alle kontrakter med kommunen.
– At der skabes større tilgængelighed i det offentlige rum for alle borgere.

Glostrup kommune som arbejdsgiver
Enhedslisten Glostrup ønsker, at Glostrup skal være en attraktiv kommune at arbejde i, og der er
god personalepleje, og hvor kommunens medarbejdere behandles med anerkendelse og respekt.
Sammen med MED-systemet og de faglige organisationer inddrages medarbejderne i
beslutningsprocesserne i videst muligt omfang.
Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø skal sikres bedst muligt, så stress og nedslidning minimeres
eller helst undgås, og samarbejdet med kommunens ansatte skal bygge på gensidig respekt, tillid og
lydhørhed, så det er trygt for de ansatte at henvende sig til deres ledere.
Endvidere skal det sikres, at årsagerne til længerevarende sygdom undersøges nøje og afhjælpes til
gavn for medarbejderne og arbejdspladsen.
Konkret forslår vi:
– Tydelige arbejdsgange og kommandoveje.
– Styrkelse af arbejdsmiljøet, herunder ansættelse af en arbejdsmiljøkonsulent.
– Den fornødne tid til at udføre de enkelte arbejdsopgaver ordentligt.
– Fælles prioritering af arbejdsopgaverne.
– Nærledelse.