Grøn byudvikling

Boligen er der, vi opholder os mest, og den skaber den fysiske ramme om vores liv og skal sikre vores børn en tryg opvækst. Derfor skal vi alle have let adgang til grønne uderum, hvor vi kan trives og udfolde os. Det sker bedst i en tæt-lav by med gode grønne udearealer, som vi har nu, og Enhedslisten vil arbejde for, at vi fastholder byens udseende og ikke får en masse højt, massivt betonbyggeri til gavn for byggespekulanternes dybe lommer, men ikke for borgernes trivsel.

Byudvikling for borgerne – ikke for spekulanterne
Vores bolig – vores hjem.
Boligen er der, vi opholder os mest, og den skaber den fysiske ramme om vores liv og præger vores livsudfoldelse og skal sikre vores børn en tryg opvækst, hvor de kan gro og lære. Derfor skal vi alle have let adgang til grønne uderum, hvor vi kan trives og udfolde os. Det sker bedst i en tæt-lav by med gode grønne udearealer, som vi har nu, og Enhedslisten vil arbejde for, at vi fastholder byens udseende og ikke får en masse højt, massivt betonbyggeri til gavn for byggespekulanternes dybe lommer, men ikke for borgernes trivsel.

I den videre udvikling af Glostrup vil Enhedslisten arbejde for:

 • At borgerne inddrages i udformning og planlægning.
 • Mere alment byggeri, ældreboliger og boliger til udsatte (handicappede, psykisk syge, hjemløse).
 • Mindst 25 % af privat byggeri skal være alment byggeri.
 • At nye bygninger bliver tæt-lavt byggeri med grønne udearealer.
 • Banegårdstorvet omdannes til et mindre torv, kun med gennemkørende busser.
 • Gågade fra Banegårdstorvet til Glostrup torv langs Glostrup Centret.
 • Den centrale bymidte gøres bilfri.
 • Naturen ind i boligområderne.
 • At nyt byggeri i bymidten skal være i harmoni med det nuværende, så det pæne præg bevares.

Mindre bil
Vi hilser den kommende letbane meget velkommen, da vi håber, at flere bilister fremover vil
benytte letbanen i stedet for at tage bilen.
Skiftende regeringers mangelfulde prioritering af miljø og klima til fordel for privatbilismen sætter
dagligt spor i Glostrup, der efterhånden er omringet af motorveje og store indfaldsveje. Dette giver
støj- og luftgener samt trængsel. Enhedslisten Glostrup synes stadig, at forslaget om en miljøring
om København skal gennemføres.

Enhedslisten foreslår:

 • At støtte kommunalt ansattes brug af bæredygtig transport.
 • At offentlige pladser friholdes for parkering.
 • P-pladser uden for den egentlige bymidte.
 • At kommunen sikrer, at biler og lastbiler ikke parkerer på fortov og cykelsti.
 • At bilernes tilladte hastighed sættes ned til 50 km/t på de store veje og 40 km/t på alle andre
  veje.
 • At kommunen stiller arealer til rådighed til etablering af el-ladestandere.

 

Læs mere om hvordan vi vil beskytte klimaet og miljøet i Glostrup. 

 

 

 

 

 

Læs mere om hvordan vi vil give ældre en tryg alderdom i Glostrup.