Kommunalpolitisk program

Her er Enhedslistens bud på, hvordan Glostrup bliver en god kommune for alle.

Demokrati: mere åbenhed – mindre marked

 

Mere åbenhed

Socialisme handler først og fremmest om en udvidelse af demokratiet. Det mener vi også skal ske i Glostrup. Vi skal have mere demokrati, og alle vi almindelige mennesker skal have den fulde indflydelse på vores tilværelse. Det betyder, at borgernes interesser går forud for markedskræfterne og de store virksomheder.

Konkret foreslår vi:

 • At alle beslutninger i kommunen træffes i størst mulig åbenhed. Vigtige kommunale beslutninger, der har konsekvenser for borgerne, skal træffes for åbne døre.
 • At alle kommunens bygninger gøres mere tilgængelige for foreninger og grupper af borgere
 • At Glostrup kommune vedtager en udvidet ytringsfrihed for sine ansatte.
 • At Glostrup kommune giver de ansatte og brugere større indflydelse, f.eks. med flere medlemmer af skolebestyrelser, institutionsbestyrelser samt decentral styring af de økonomiske rammer.
 • Kommunalt anlagt WiFi-net til sikring af hurtig og billig internet til alle.
 • At alle kommunalbestyrelsesmøder samt udvalgsmøder sendes direkte og/eller optages på video og lægges på kommunens hjemmeside.

 

Mindre marked

Kommunen skal på ingen måde efterligne den private sektor, men finde sin helt egen identitet ved at skabe god, kvalitetspræget og effektiv offentlig service for borgerne.

Især i krisetider med mange ledige hænder skal der skabes arbejdspladser. Derfor skal kommunen – og andre fællesskaber – overtage en større del af produktionen og service i samfundet. Det demokratiske råderum skal udvides, kommunen skal stoppe udlicitering og privatisering, ligesom allerede udliciterede opgaver skal hjemtages. Endvidere skal der oprettes kommunal produktion på en række nye områder.

For offentligt arbejde, som udføres af private virksomheder, skal det sikres, at hoved- og underentreprenører arbejder efter danske overenskomster, miljø- og sikkerhedsbestemmelser, og der indarbejdes sociale klausuler og kædeansvar i alle kommunens kontrakter.

Derfor arbejder vi for:

 • At al udlicitering stoppes.
 • At alle udliciterede opgaver hjemtages.
 • At kommunens brug af konsulenter gennemgås kritisk og begrænses mest muligt.
 • At dele kommunens arbejdsopgaver ned i små enheder, så der ikke behøves at lave EU-udbud.
 • At lokalplaner udarbejdes efter borgernes interesser.
 • At Glostrups offentlige parker friholdes fra det private erhvervsliv.
 • At opmærksomheden rettes mod lokalplanudviklingen, der hvor den nye letbane kommer.


Bymidten:
I den videre udvikling af bymidten vil Enhedslisten arbejde for:

 • At borgerne inddrages i udformning og planlægning
 • Mere alment byggeri, ældreboliger og boliger til udsatte (handicappede, psykisk syge, hjemløse mm).
 • Mindst 25 % af privat byggeri skal være alment byggeri
 • Plejehjem / hospice for hjemløse
 • At nye bygninger nord for banen ikke bliver over 3 etager
 • Banegårdstorvet omdannes til et mindre torv, kun med gennemkørende busser
 • Gågade fra Banegårdstorvet til Glostrup torv langs Glostrup Centret.

 

Mere tillid – Mindre kontrol

Borgerne skal mødes med tillid og uvildig rådgivning, når man kontakter kommunen. Kontrol og overvågning af borgerne skal erstattes af klare regler og vejledning. Brugerbestyrelser, foreninger og bevægelser skal inddrages mest muligt i beslutningsprocesserne.

Konkret foreslår vi:

 • At kommunens borgerrådgivning styrkes, og at kendskabet til vedkommendes arbejde udbredes bedre
 • At kommunen skal tilbyde alle borgere uvildig økonomi- og gældsrådgivning.
 • At effektive selvbetjeningsløsninger på nettet fortsat suppleres med mulighed for personlig kontakt og vejledning.

 

Glostrup skal gå foran
Vi vil bruge Glostrups politiske styrke til at påvirke den demokratiske udvikling, også udenfor kommunegrænsen. Dels ved eksemplets magt, hvor vi f.eks. kan vise, at en anden politik kan lade sig gøre og derved inspirere andre kommuner. Dels vil vi blande os i den landspolitiske debat, slås for solidariske og demokratiske svar på krisen og for større økonomisk råderum til kommunerne.

Konkret foreslår vi:

 • At kommunen gennem Kommunernes Landsforening arbejder aktivt for en ny kommuneaftale, der giver kommunen mere frihed til at råde over kommunens egne penge, så vi løfter velfærden og giver bedre arbejdsmiljø for kommunens ansatte.
 • At kommunen skal støtte og påvirke debatten i Folketinget om bl.a. velfærdsspørgsmål ved at støtte eller tage initiativ til at mobilisere for en anden politik, f.eks. i form af demonstrationer, deputationer i Folketinget, debatindlæg i dagspressen mv.
 • At den såkaldte ”kommunalfuldmagt” udvides, så det bliver muligt at udføre mere egentlig kommunal produktion.

Kultur og fritid

Et godt kultur- og fritidsliv styrker fællesskabet og demokratiet, og derfor skal Glostrup have et bredt og velfungerende kultur- og fritidsudbud for alle borgere uanset alder, etnicitet og køn.  Glostrup skal føre en kulturpolitik, der er lokalt funderet og internationalt orienteret. Det skal være økonomisk overkommeligt for alle borgere at deltage, og den brede kultur må ikke begrænses af hensyn til en elitekultur. Det skal være et sted, hvor man kan udfolde sig personligt og i grupper, og derfor skal kommunens bygninger åbnes mere op også for borgere, der ikke er en del af det etablerede foreningsliv.

Derfor arbejder vi for:

 • At kommunen understøtter foreninger, som inddrager grupper af anden etnisk oprindelse end dansk.
 • At der gives bedre muligheder for lån af lokaler og arealer til udfoldelse for de borgere, som ikke er tiltrukket af det organiserede foreningsliv.

 

Miljø

Det cirkulære samfund

Enhedslisten Glostrup arbejder for gennemførelse af et socialistisk samfund. Det vil blandt andet sige et samfund, hvor væsentlige virksomheder er ejet af brugere og borgere i fællesskab. Vi mener, at en ny og ansvarlig politik er nødvendig, hvis vi skal beskytte klima og miljø. Der skal udvikles og indføres produktionsmetoder, der gennem en bæredygtig ressourceudnyttelse fremstiller produkter, der hverken under fremstillingsprocessen, under benyttelsen af produktet eller ved bortskaffelse bidrager til miljøproblemerne. Det er en definition af det, vi kalder for økologisk produktion.

Endvidere vil Enhedslisten, at kommunen udarbejder en strategi for cirkulær økonomi.
Cirkulær økonomi handler om at få mest mulig værdi ud af produkter og materialer, forlænge produkternes levetid, genbruge mest muligt og undgå affald og om at bevare værdien i ressourcerne længere, herunder at spare på energien og omstille til vedvarende energi.

Enhedslisten vil arbejde for:

Klimasikring:
–  lokal vandforsyning miljøsikres
–  regnvand skal til grundvandet, og regnvand fra tage udnyttes til toiletskyl
– sikring mod skybrud
– tilsyn med kemikalie- og affaldsdepoter skærpes

Vedvarende energi:
– Vindmøller til el-opladning af batterier
– Investeringer i solcelleanlæg, jordvarme, isolering af bygninger og intelligente styringssystemer

Affaldsbehandling:

– Sortering af husstandsaffald udbygges
– Sortering af industriaffald skal sikres
– Genbrugspladsen udbygges med en afdeling til adskillelse og sikring af ædelmetaller og sjældne metaller i elektronisk affald til genanvendelse og salg.

Cirkulært byggeri:
– Nye byggekomponenter udformes af miljørigtige materialer og samles, så de på ethvert tidspunkt kan adskilles igen, når bygningerne er udtjente, så komponenterne kan genbruges i nyt byggeri.


Energirenovering
Enhedslisten ønsker omstilling til et fossilfrit energisamfund for at mindske forureningen og nedbringe CO2 udslippet. Der er brug for lokale initiativer vedrørende energirenovering af kommunale bygninger og almennyttige boliger.

Energirenoveringer skal gennemføres med tanke for, at alle har ret til en god bolig, der er til at betale. Således må kommunen sikre, at ingen må gå fra hus og hjem på grund af energirenoveringer.

Endvidere skal energibesparende foranstaltninger indtænkes i alt nybyggeri.


Kommunal produktion – omstilling til bæredygtig produktion

I Enhedslisten Glostrup vil vi gerne have kommunal produktion, dels fordi vi har brug for arbejdspladser til byens borgere, dels fordi en omstilling til bæredygtig udvikling er nødvendig af hensyn til klima og miljø.

Konkret foreslår vi:

 • At kommunen opretter produktion af økologisk frugt og grønt til skoler, plejehjem og daginstitutioner.
 • At kommunens arealer beplantes i videst mulig udstrækning med frugttræer, bærbuske og andet, der kan indgå i lokal fødevareproduktion.
 • At der udlægges større arealer, der af hensyn til naturpleje benyttes til husdyrhold, og at overskudskød derfra kan indgå i en lokal fødevareproduktion.
 • At kommunen igangsætter og stiller lokaler til rådighed for distribution af madvarer med udløbet holdbarhed for at undgå madspild samt en indkøbsforening, der distribuerer økologiske og lokalproducerede varer.
 • At kommunen styrker afholdelse af de grønne dage.
 • At der etableres de nyttehaver til kommunens borgere, der er behov for.
 • Et værksted til reparation og istandsættelse af kasserede møbler mm. under Genbrugsstationen.

Glostrup en cykelby

Glostrup skal være Danmarks bedste cykelby. Vi har allerede gode forhold for cyklister, men det kan stadig blive meget bedre.

Enhedslisten foreslår:

 • At snerydning på cykelstier prioriteres først.
 • Bedre renholdelse af cykelstier.
 • At Glostrup går forrest i etablering af supercykelstier.
 • Bedre cykelparkering i forbindelse med skift fra cykel til bus, tog og letbane.

Ordentligt offentligt transport

Enhedslisten i Glostrup mener, at det skal være nemt og billigt at benytte offentligt transport, så der skal sikres ordentlige forbindelser for alle byens borgere også uden for myldretid og i nattetimerne.

Enhedslisten foreslår:

 • At kommunen arbejder for at etablere en A-buslinje igennem Hvissinge forbi Ejby
 • En styrkelse af bus 142 og 166
 • At der fortsat indsættes gratis lokalbusser med flere afgange, og som dækker hele kommunen.
 • At kommunen arbejder på, at regionaltoget igen stopper på Glostrup station.
 • At busser sikres bedre fremkommelighed.
 • Særlig fokus på letbanen, så gående og cyklister skal have let adgang til stationen

Mindre bil

Skiftende regeringers mangelfulde prioritering af miljø og klima til fordel for privatbilismen sætter dagligt spor i Glostrup, der efterhånden er omringet af motorveje og store indfaldsveje.  Dette giver støj- og luftgener samt trængsel. Enhedslisten Glostrup synes stadig, at forslaget om en miljøring om København skal gennemføres.

Enhedslisten foreslår:

 • At støtte kommunalt ansattes brug af bæredygtig transport
 • At offentlige pladser friholdes for parkering.
 • P-pladser uden for den egentlige bymidte
 • At kommunen sikrer, at biler og lastbiler ikke parkerer på fortov og cykelsti.
 • At bilernes tilladte hastighed sættes ned til 50 km/t på de store veje og 40 km/t på alle andre veje.

 

Velfærd

Enhedslisten vil altid mennesket først. Individet skal have det godt hele livet og ikke udelukkes fra fællesskabet. Vi skal inkludere i stedet for at ekskludere. Vi skal forebygge tidligt i stedet for at anbringe, og unge skal have gode muligheder for og hjælp til at tage sig en uddannelse. Glostrup skal være den kommune, som er bedst til at bryde den sociale og kulturelle arv, ligesom de ældre skal have en tryg alderdom med tilstrækkelig personlig hjælp og kvalificerede sociale tilbud. Der skal være relevante botilbud også for ældre ægtepar, hvor den ene er plejekrævende. Endvidere skal der være anstændige arbejdsvilkår i plejesektoren, så personalet beskyttes mod stress og nedslidning.

Daginstitutioner
Glostrup kommune skal forpligte sig til at sørge for et ordentligt børne- og ungdomsliv. I Enhedslisten ønsker vi en kommune, der satser på glade børn. Det får man ved at have kvalificerede pædagoger og ordentlige normeringer i institutionerne. Inklusion på børne-/ungeområdet må aldrig blive en spareøvelse, og derfor ønsker Enhedslisten et støttekorps, som kan supervisere alle involverede parter.

Konkret arbejder vi for:

 • 3/6/9- normeringer i dagtilbuddene: 3 børn pr. voksen i vuggestuen, 6 børn pr. voksen i børnehaven og 9 børn pr. voksen i SFO
 • Økologisk mad i institutionerne, mindre kød, flere lokale produkter
 • Socialrådgivere tilknyttet daginstitutioner og skoler

 

Folkeskolen

Enhedslisten ser skolen som det gode mødested for alle børn uanset det sociale udgangspunkt. Vi mener derfor, at folkeskolen i videst muligt omfang skal kunne rumme alle børn. En fælles folkeskole er et vigtigt fundament for et demokratisk samfund og skal derfor indrettes således, at forældre med enhver social og etnisk baggrund roligt kan sende deres børn i den nærmeste folkeskole.

 

Enhedslisten Glostrup vil arbejde for:

 • At Glostrup skolevæsen får 4 selvstændige skoler med egen ledelse og skolebestyrelse
 • En folkeskole, der prioriterer elevernes læring og trivsel og medinddragelse i og opdragelse til demokrati

 

 • At eleverne min. får det vejledende timeantal
 • Klassekvotienter på max. 22 elever, der sikrer tid til den enkelte elev
 • Nej til heldagsskole
 • Genindførelse af modersmålsundervisning
 • En folkeskole, der sikrer undervisernes pædagogiske og faglige niveau gennem kvalificeret efter- og videreuddannelse
 • En demokratisk folkeskole, der i videst muligt omfang medinddrager alle skolens deltagere i beslutningsprocesserne (elever, lærere, pædagoger, ledelse, forældre, teknisk-administrativt personale mm)
 • Reelle forhandlinger og aftaler med de faglige organisationer, der sikrer, at Glostrup skolevæsen igen bliver en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække nye medarbejdere.
 • At arbejdet med inklusion af børn med særlige behov skal være et langsigtet udviklingsarbejde, der kun gennemføres, så længe det er til barnets bedste. Pædagoger, lærere og øvrige fagpersoner sikres den nødvendige efteruddannelse, faglige rådgivningsteams, vidensdeling mm. l

 

Unge

Vi skal bidrage til det gode ungdomsliv, der sikrer en god start på voksenlivet.

Konkret arbejder vi for:

 • Alle skal have ret til en ungdomsuddannelse
 • At der ved kommunale arbejder stilles krav om praktikpladser til unge
 • Gode, billige ungdomsboliger
 • Mere kan-tid og mindre skal-tid.


Ældre

Vores ældre medborgere har ret til en ordentlig og tryg alderdom, det har de fortjent. Mobile ældre skal tilbydes dagtilbud med gode transportmuligheder og tilbydes gode ældreboliger. Personalet i hjemmeplejen og på kommunes plejehjem skal have tid til at yde en god og omsorgsfuld service over for de ældre medborgere, og der skal være tid til at snakke med den ældre.

Konkret arbejder vi for:

 • Flere varme hænder i ældreplejen.
 • Sikring af, at ældre trygt kan komme til og fra dagtilbud.
 • Gode og billige ældreboliger.
 • Relevante botilbud også for ældre ægtepar, hvor den ene er plejekrævende.
  Anstændige arbejdsvilkår i plejesektoren med videst mulig medbestemmelse, så personalet beskyttes mod stress og nedslidning.


Borgere med fysiske og psykiske udfordringer

Glostrup skal gå foran ved at sikre et rummeligt arbejdsmarked, hvor der er plads til alle mennesker. I Enhedslisten Glostrup vil vi arbejde for en ligeværdig og respektfuld integration af kommunens etniske minoriteter og flygtninge.
På det psykiatriske område er der sparet alt for meget, og de tomrum, det har skabt, skal udfyldes. Derfor skal kommunen arbejde for, at regionen får genskabt de aktiviteter, som var med til at give de berørte borgere et værdifuldt indhold i tilværelsen. Vi ser gerne, at der kommer et udsatteråd, som skal være et talerør for borgere, der enten har været eller er hjemløse, stofmisbrugere, sindslidende, alkoholikere og andre, der har været udsat for en social begivenhed, der har haft sociale konsekvenser. Som minimum foreslår vi, at kommunen udformer en udsattepolitik.

Konkret arbejder vi for:

–    At der kommer flere handicapboliger/skæve boliger

–    At forholdene for psykisk syge forbedres/fornyes

–    At der indarbejdes sociale klausuler i alle kontrakter med kommunen

–    At der skabes større tilgængelighed i det offentlige rum for alle borgere

–    At der opsættes flere bænke i kommunen

 

Sikring af forsørgelse

Enhedslisten Glostrup ønsker at forhindre, at borgerne må gå fra hus og hjem, fordi de bliver arbejdsløse, bliver ramt af sygdom eller mister deres dagpenge eller bliver ramt af kontanthjælpsloftet, da de er uden skyld i deres sociale situation.

Derfor arbejder vi for:

 • Et jobcenter med reelle jobs.
 • Bedre mulighed for selvaktivering.
 • Oprettelse af servicejobs.
 • At kommunen opretter midlertidige stillinger til genoptjening af dagpengeret.

 

Glostrup kommune som arbejdsgiver

Enhedslisten Glostrup ønsker, at Glostrup skal være en attraktiv kommune at arbejde i, og hvor kommunens medarbejdere behandles respektfuldt, og at de sammen med de faglige organisationer inddrages i beslutningsprocesserne i videst muligt omfang. Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø skal sikres bedst muligt, så stress og nedslidning minimeres eller helst undgås, og samarbejdet med kommunens ansatte skal bygge på gensidig respekt, tillid og lydhørhed.

Endvidere skal det sikres, at årsagerne til længerevarende sygdom undersøges nøje og afhjælpes til gavn for medarbejderne og arbejdspladsen.