Glostrup Skole

Bylisten, De Konservative og Liberal Alliance havde på kommunalbestyrelsesmødet et forslag om ændret indskrivning til Glostrup Skole.

Enhedslisten ser med stor bekymring på dette forslag, der efter vores mening ikke i tilstrækkelig grad tager hensyn til de små elevers behov for nærhed til skole og kammerater og sammenhængen i det samlede skolevæsen i Glostrup. Vi har som politikere et overordnet ansvar for trivslen, udviklingen og læringen for alle elever i Glostrup skole.

Der har i år været en del utilfredshed blandt forældre til de nye elever, der er blevet indskrevet. Mange er ulykkelige over, at deres børn får en lang og farlig skolevej i stedet for at få plads på den afdeling, de bor tættest på, og som de havde som deres førsteprioritet.

Noget af problemet er desværre selvskabt af de politikere, der har valgt, at forældreønsker skal have foregangsrang, og at det ikke er skolen og dens ledelse, der fordeler børnene. Det er denne prioritering, man mærker de ubehagelige konsekvenser af nu. Når forældreønsker har førsteprioritet, skaber det en sneboldeffekt. Når forældrene har fået deres første barn ind på en anden afdeling end den i deres nærmiljø, har deres næste børn fortrinsret til at komme ind samme sted og kommer dermed til at skubbe andre børn væk og hen på en afdeling, der ligger længere væk og for nogle giver en væsentlig mere utryg skolevej og fjerner dem fra kammeraterne i deres nærmiljø.

Desværre har der på valgmøder og andre steder også været politikere, der har været med til at tale Vestervang ned. Der er nu søsat et initiativ, hvor Vestervang gøres til profilskole med sundhed, idræt og e-sport som indsatsområde, og hvor man får udnyttet stedets gode beliggenhed i forhold til kommunens idrætsfaciliteter. Med en grundig efteruddannelse er skolens personale nu klædt på til at løfte denne spændende opgave. Denne satsning og investering, der forhåbentlig ikke skal gå til spilde, kan vise sig at være et guldæg for kommunens skoleprofil til glæde for alle kommunens elever.
Derfor har afdeling Vestervang brug for, at der bakkes op om initiativet med profilskolen – i stedet for at modarbejde og udhule Vestervang og gøre den til en ensporet afdeling, hvilket vil have meget store negative konsekvenser – både for skolen og den faglige sparring, men også for SFO og klubtilbuddene, der vil have færre resurser til rådighed med deraf følgende ringere tilbudsmuligheder.

At foreslå anbringelse af en modtageklasse på Vestervang vil også gå imod de bestræbelser, der er sat i gang for at sikre en større spredning af de tosprogede elever og vil forsinke disse elevers integration både sprogligt, socialt og kulturelt. medlemsforslaget tager heller ikke højde for, at der ikke er den nødvendige kapacitet til en opskalering på hverken Søndervang eller Nordvang. Hvis man alligevel presser en ekstra klasse ind på de to afdelinger, vil det give planlægningsmæssige problemer med hensyn til faglærere, faglokaler mm.

Derfor foreslår Enhedslisten dette ændringsforslag til pkt. 18:

Enhedslisten foreslår en balanceret elevsammensætning på hele Glostrup Skole ved indskrivning til 0.klasse, herunder flere elever til Vestervang:

  • Kriterierne for indskrivning til 0. klasse justeres, så det fremgår tydeligt, at det er skoleledelsens kompetence – inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte kriterier – at fordele børnene mellem skoleafdelingerne ud fra en samlet vurdering. Det betyder, at man politisk skal stå fast på kriterierne: særlige behov, søskende og afstand –  i prioriteret rækkefølge.
  • Der skal laves en nærmere plan for anvendelse af kriterier om særlige behov, herunder vurderingsgrundlag og overlevering fra fagpersoner til dagtilbud til skole.
  • Vestervang bevares som profilskole med de fornødne resurser som allerede aftalt og igangsat.