Glostrup Skole

Ændringsforslag til justering af Glostrup Skole.

Stillet af Enhedslisten – De rød-grønne

Grundpræmissen for Glostrup Skole er fortsat én fælles skole, og at den nuværende struktur med 0.-9. klasse på alle skoleafdelinger bevares. Der foreslås justeringer i den nuværende struktur, der overordnet set har fokus på Glostrup Skole som det naturlige førstevalg for alle parter omkring skolen. Dvs. en attraktiv skole for elever, forældre, medarbejdere, ledere og samarbejdspartnere, hvor alle børn bliver udfordret, så de bliver så dygtige, som de kan. Det foreslås, at der sigtes mod at opnå nedenstående gevinster med justeringerne. Under hver gevinst fremgår de foreslåede ændringer. De fleste justeringer foreslås implementeres fra skoleåret 2020/21:

 

 1. Balanceret elevsammensætning på hele Glostrup Skole ved indskrivning til 0.klasse, herunder flere elever til Vestervang
 • Kriterierne for indskrivning til 0. klasse justeres, så det fremgår tydeligt, at det er skoleledelsens kompetence – inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte kriterier – at fordele børnene mellem skoleafdelingerne ud fra en samlet vurdering. Det betyder, at man politisk skal stå fast på kriterierne (særlige behov, søskende og afstand – i prioriteret rækkefølge)
 • Der skal laves en nærmere plan for anvendelse af kriterie om særlige behov, herunder vurderingsgrundlag og overlevering fra fagpersoner til dagtilbud til skole
 • Vestervang får status af profilskole med fokus på sport for at gøre skolen attraktiv. Profilen vil gennemsyre skoleafdelingen fra 0.-9.klasse, dvs. at udskolingen også vil være præget af profilen. Forudsætningen er, at der prioriteres økonomi til etablering og udvikling af profilen

 

 1. Lokal ledelse med mere beslutningskraft
 • Referenceforholdene i ledelsen gøres enklere, og beslutningskraften øges lokalt. Skoleafdelingslederne refererer direkte til skolelederen, og øvrige ledere referer til skoleafdelingslederen (linjeledelse). Da ledelseskraften styrkes lokalt, reduceres fællesledelsen med én leder. Skolelederen vil have en dobbeltfunktion og vil også varetage ledelsen af en af skoleafdelingerne.
 • Der udarbejdes funktionsbeskrivelse for de respektive ledelsesfunktioner (skoleleder og afdelingsskoleleder), så arbejdsdelingen er tydelig.
 • Styrket lokal identitet – mulighed for at iværksætte tiltag på skoleafdelingerne, der matcher ønsker og behov lokalt – tydelighed omkring, hvad der er fælles for hhv. Glostrup Skole og den enkelte omkring, hvad der er fælles for hhv. Glostrup Skole og den enkelte skoleafdeling.

 

 1. Øget kvalitet i udskolingsmodellen og tryghed i overgangen
 • Hjørnestenene i udskolingen (indhold):
  • Styrkelse af linjerne, herunder hhv. en gymnasie- og erhvervsskolerettet linje. Tydeligere linje i alle fag, herunder rød tråd på 7.-9. klassetrin og samarbejde om linjer.
  • Der etableres en e-sport udskolingslinje på Vestervang.
  • Samarbejde med instanser uden for skolen – herunder andrefaggrupper, fx inden for de håndværksmæssige fag.
  • Studiemiljøer, der målrettes de unge, herunder øget anvendelse af holddannelse
 • Valget af linje i udskolingen justeres, så valget består i, om man ønsker at forblive på egen skoleafdeling, eller om man ønsker en linje på en anden skoleafdeling – der etableres en overgangsordning ift. De nuværende udskolingselever. En forudsætning er fortsat, at der kan klasseoptimeres på den enkelte skoleafdeling.
 • Retænkning af 10. klassestilbuddet på sigt, herunder samarbejde med andre kommuner og erhvervsskoler og fortsat opmærksomhed på at bevare et lokalt tilbud til sårbare unge.

 

 1. Øget lokaldemokrati – forældre
 • Dialog med skolebestyrelsen, som har kompetencen til at beslutte, hvordan bestyrelsen organiserer sig lokalt, om etablering af lokale forældreråd
 • Medlemmer af skolebestyrelsen vil i så fald kunne sidde i et forældreråd (jf. folkeskolelovens § 40 a, stk. 2a skal alle afdelinger på skoler på flere matrikler være repræsenteret i skolebestyrelsen)

 

 1. En inkluderende skole, hvor specialområdet er i tæt tilknytning til almenmiljøet
 • Gradvis overdragelse af økonomien til særlige undervisningstilbud til Glostrup Skole, herunder skabe mulighed for at agere hurtigere og sikre kvaliteten af tilbuddene – udvikling af en ny styringsmodel
 • Prioritere praksisnær kompetenceudvikling til almenområdet mhp. at sikre alle børns trivsel
 • Der skal sikres de fornødne økonomiske ressourcer, således at normalområdet ikke nedprioriteres.

 

 1. Attraktiv arbejdsplads
 • Prioritere fastholdelse af medarbejdere, støtte til nyuddannede (mentor/kurser) og kompetenceudvikling. På sigt prioriterer mere attraktive lønpakker.

 

 1. Forbedring af skolens image
 • Strategisk kommunikationsindsats om skolen over længere tid prioriteres, herunder branding af skolen og øget information til og kommunikation med forældre inden skolestart og undervejs i skoleforløbet

Den videre proces

Frem mod udgangen af 2019 foreslås det, at udskolingsmodellen, profilskolen, udmøntningen af ny ledelsesmodel, attraktiv arbejdsplads, 10. klasse, ny styringsmodel for særlige undervisningstilbud og kommunikationsindsatsen bliver konkretiseret yderligere i samarbejde med skolen.

Ligeledes foreslås det, at øvrige dele af aftalen bliver lagt op til politisk beslutning, og at der vil blive indledt dialog med skolebestyrelsen.

Implementering

De fleste justeringer foreslås implementeres fra skoleåret 2020/21 – dog foreslås det, at ledelsesstrukturen træder i kraft fra 1.1.2020. Udvikling af fx profilskole på Vestervang vil kræve et længere implementeringsperspektiv på 2 år. Det foreslås, at der bliver udarbejdet en detaljeret implementeringsplan sammen med relevante interessenter.

Evaluering

Det foreslås, at justeringerne evalueres i 2023, hvor der således vil kunne evalueres på baggrund af erfaringer fra to skoleår. Konkret foreslås det, at der vil blive evalueret på de syv ønskede gevinster, herunder hvorvidt og i hvilken grad de er nået. Det betyder, at gevinsterne i praksis fungerer som mål for justeringerne – de i overskrifter følgende:

Balanceret elevsammensætning på hele Glostrup Skole ved indskrivning til 0. kl.

 1. Lokal ledelse med mere beslutningskraft
 2. Øget kvalitet i udskolingsmodellen og tryghed i overgangen
 3. Øget lokaldemokrati
 4. En inkluderende skole
 5. Attraktiv arbejdsplads
 6. Forbedring af skolens image