Aftale om budget 2018

Aftale om budget 2018 for Glostrup Kommune

En enig kommunalbestyrelse bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti, har indgået en aftale om Glostrup Kommunes budget for 2018.

Et vigtigt mål for kommunens budget er fremtiden og visionen for Glostrup, som overordnet er formuleret som ”En sund by i bevægelse” og senest har fået konkret udtryk i vores strategi for bymidten. Vi vil noget med vores by, og derfor er der i budgettet også penge til at arbejde videre med planerne og til at sikre, at vi ikke kun tænker bygninger, men også aktiviteter og at den nye teknologi bliver en integreret del af udviklingen.

Budgettet for 2018 er præget af, at udgifterne til nogle af vores største og vigtigste opgaver, er steget meget gennem 2016 og 2017. Det drejer sig om børn og voksne med særligt vanskelige problemer, handicap og sygdomme. Vi ønsker fortsat en stor indsats for denne gruppe, og det betyder, at der i budgettet er prioriteret over 11 mio. kr. yderligere her.

Da Glostrup Kommune – som alle landets øvrige kommuner – er forpligtet på at overholde den ramme, der er udmeldt for serviceudgifterne, betyder udgiftsvæksten på over 11 mio. kr. til de svage grupper, at det har været meget svært at finde finansiering til de andre områder, hvor vi gerne vil prioritere at gøre en ekstra indsats for at øge kvaliteten. Årets budget har derfor været en vanskelig prioriteringsøvelse, hvor det trods den begrænsede ramme har været muligt at finde penge til:

Skoler og dagtilbud

Maksimalt 22 elever i klasserne er en ny målsætning for Glostrup Skole. Det skal ske over en længere årrække, således at nuværende store klasser ikke bliver delt.

I 2018 påbegyndes en større renovering og ombygning af afd. Nordvang. De gamle gymnastiksale nedrives og der skal i 2018/19 bygges en ny bygning indeholdende nye, moderne klasselokaler. I takt med, at eleverne tager de nye lokaler i brug skal de gamle lokaler renoveres.

Vi ønsker en ligelig fordeling af timer på ugens 5 dage i indskolingen, således at meget lange skoledage undgås. Herudover er der afsat en pulje på 0,5 mio. kr. til eventuelle ansøgninger fra Glostrup Skole vedrørende kortere skoledage.

I budgettet er der i 2018 afsat 1 mio. kr. til indløb af skoleinventar. Endvidere afsættes 1 mio. kr. til nye cykelstativer mv. på afd. Søndervang.

Der afsættes generelt flere penge til drift af interaktive tavler og til indkøb af flere computere til eleverne.

På afd. Vestervang etableres der bedre indendørs rammer for mellemtrin og udskoling.

Vi har endvidere fundet midler til at få ansat en socialrådgiver på Glostrup Skole for at understøtte børn og familier med behov for støtte.

Vi har i dag en fordeling mellem pædagoger og medhjælpere på 65/35. for at øge kvaliteten yderligere vil vi over 2 år have en fordeling på 70/30

Ældre og sundhed

Der er fortsat fokus på demensområdet og der afsættes flere midler både til drift og til demensvenlige udendørs rammer på Ældrecenter Hvissinge.

Der investeres i nyt nødkaldesystem på Ældrecenter Sydvestvej.

Der gennemføres forsøg i 2018 med genoptræning på lørdage og helligdage for yderligere at modvirke funktionstab for borgerne, ligesom der afsættes midler til fast læge på ældrecentrene.

Byudvikling og miljø

Der afsættes over de næste år betydelige beløb til byudvikling, herunder til de arbejder, der skal udføres i tilknytning til letbanen. Der afsættes puljer til forskønnelse af byen og til aktiviteter i bymidten, således at områder, der afventer bebyggelse anvendes på en spændende måde. Der bliver også sat midler af til en opfølgning på dette års succesfulde byfestival.

På miljøområdet fortsætter de massive investeringer i de kommende år for at sikre bedre bygninger og lavere CO2 udslip.

Der afsættes yderligere midler til at fælde træer, der er blevet for store og til at plante nye.

Kultur og idræt

Sidste år blev der gjort et bemærkelsesværdigt gravfund i Hvissinge, og der afsættes penge til, at ”Hvissinge-pigen” kan udstilles i Glostrup i samarbejde med Nationalmuseet.

Der arbejdes videre med planerne omkring et fremtidigt fritidscenter med fokus på etablering af nyt bassin og faciliteter til genoptræning på længere sigt.

Også i 2017 var Glostrup Festival en succes. Succesen fortsætter og vi har afsat midler til, at der også i årene fremover kan gennemføres en lokal festival.

Skat og takster

Taksterne for børnehave nedsættes til 1.463 kr. om måneden. Dette gør Glostrup Kommune til en af de billigste kommuner i Hovedstadsområdet. Taksterne på vuggestue blev som bekendt nedsat sidste år.